Полис дмс для иностранных граждан

Полис дмс для иностранных граждан

Полис дмс для иностранных граждан

Полис дмс для иностранных граждан

Медицинское страхование для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию и намеревающихся осуществлять или осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешения на работу или патента.

Полис добровольного медицинского страхования иностранных граждан или лиц без гражданства необходим для получения патента или разрешения на работу и безопасного пребывания в стране.

Благодаря полису вы сможете получить медицинскую помощь, если необходимость в ней возникла в результате:

 • острого заболевания;
 • обострения хронического заболевания;
 • травмы (в том числе ожога, отморожения);
 • отравления и иных состояний (заболеваний), требующих оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме, по следующим видам медицинской помощи:
 • первичная медико-санитарная помощь;
 • специализированная медицинская помощь.

Условия страхования соответствуют требованиям Указания Банка России от 13 сентября 2015 г. № 3793-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления медицинского страхования в части добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с целью осуществления ими трудовой деятельности».

Одним из ключевых преимуществ предложения ВТБ Страхование является величина страховой суммы, которая превышает минимальные требования Банка России в 5 (пять) раз и составляет 500 000 рублей.

Полисы добровольного медицинского страхования иностранных граждан или лиц без гражданства ВТБ Страхование для получения патента/ разрешения на работу оформляются только на специальных бланках с водяными знаками и голограммой.

Купить полис добровольного медицинского страхования иностранных граждан или лиц без гражданства вы можете в офисах ВТБ Страхование, а так же в салонах «Евросеть», в магазинах электроники «Связной», в отделениях Почты России и в других точках продаж.

Rossiya Federatsiyasiga kelib, ishga ruxsatnoma yoki patent asosida mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan yoki amalga oshirishni mo‘ljallayotgan xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar uchun tibbiy sug‘urta.

Xorijiy fuqarolar yoki fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning ixtiyoriy tibbiy sug‘urta polisi patent yoki ishga ruxsatnoma olish va mamlakatda xavfsiz yurish uchun zarurdir.

Polis tufayli siz quyidagi sabablar oqibatida tibbiy yordam olishingiz mumkin:

 • kasallikning o‘tkir turi;
 • surunkali kasallikning zo‘rayishi;
 • jarohatlar (shu jumladan, kuyish, muzlash);
 • shoshilinch va kechiktirib bo‘lmaydigan shakldagi quyidagi tibbiy yordam turlari bo‘yicha zaharlanish va boshqa holatlar (kasalliklar):
 • birlamchi tibbiy-sanitar yordam;
 • ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam.

Sug‘urta shartlari Rossiya Bankining 13 sentyabr 2015 yildagi K-3793-sonli “Rossiya Federatsiyasi hududida mehnat faoliyatini amalga oshirish maqsadida bo‘lgan xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning ixtiyoriy tibbiy sug‘urta qismida tibbiy sug‘urtani amalga oshirish tartibi va shartlariga minimal (standart) talablar to‘g‘risidagi” Ko‘rsatmasi talablariga mos keladi.

VTB Sug‘urta taklifining asosiy afzalligidan biri sug‘urta summasining qiymati bo‘lib, Rossiya Bankining minimal talablaridan 5 (besh) barobar oshadi va 500 000 rublni tashkil etadi.

VTB Sug‘urtaning patent/ishga ruxsatnoma olish uchun xorijiy fuqarolar yoki fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning ixtiyoriy tibbiy sug‘urta polislari faqat suvli belgi va gologrammali maxsus blanklarda rasmiylashtiriladi.

Xorijiy fuqarolar yoki fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning ixtiyoriy tibbiy sug‘urta polislarini VTB Sug‘urta idoralari, shuningdek, “Yevroset” salonlari, “Svyaznoy” elektr jihozlari do‘konlari, Rossiya Pochtasi bo‘limlari va boshqa savdo nuqtalarida xarid qilishingiz mumkin.

Суғуртаи тиббӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ, ки ба Федератсияи Россия омадаанд ва азми амалӣ намудани фаъолияти меҳнатиро доранд ё дар асоси иҷозатнома ба кор ё патент фаъолияти меҳнатӣ доранд.

Полиси суғуртаи ихтиёрии тиббии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ барои гирифтани патент ва иҷозатнома барои кор ва будубоши бехатар дар давлат зарур аст.

Ба туфайли полис шумо метавонед ёрии тиббиро гиред, агар ба он зарурият дар натиҷаи ҳолатҳои зерин ба вуҷуд омадааст:

 • бемории шадид;
 • шиддати бемориҳои кӯҳна;
 • ҷароҳатҳо (аз он ҷумла сӯхта ва сармозанӣ);
 • заҳролудшавӣ ва дигар ҳолатҳо (бемориҳо), ки расонидани ёрии тиббиро дар намуди таъҷилӣ ва бемавқуф, аз рӯи намудҳои зерини ёрии тиббӣ талаб мекунад:
 • ёрии аввалини тиббӣ-санитарӣ;
 • ёрии тиббии махсус.

Шартҳои суғурта ба талаботҳои Дастури Бонки Россия аз 13 сентябри 2015 с. № 3793-У «Дар бораи талаботҳои минималӣ (стандартӣ) ба шартҳо ва тартиби амаликунии суғуртаи тиббӣ дар қисми суғуртаи ихтиёрии тиббии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ, ки дар ҳудуди Федератсияи Россия бо мақсади аз ҷониби онҳо амалӣ намудани фаъолияти меҳнатӣ қарор доранд» мувофиқат мекунад.

Яке аз афзалиятҳои асосии пешниҳоди ВТБ Суғурта бузургии маблағи суғуртавӣ мебошад, ки аз талаботи минималии Бонки Россия ба 5 (панҷ) маротиба зиёд мебошад ва 500 000 рублро ташкил мекунад.

Полисҳои ихтиёрии тиббии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ ВТБ Суғурта барои гирифтани патент/ иҷозатнома барои кор танҳо дар бланкаҳои махсус бо нишонаҳои обӣ ва голограмма ба расмият дароварда мешаванд.

Полиси ихтиёрии тиббии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандиро шумо метавонед дар офисҳои ВТБ Суғурта, инчунин дар салонҳои «Евросеть», дар мағозаҳои электроникии «Связной», дар шӯъбаҳои Почтаи Россия ва дигар нуқтаҳои фурӯш харидорӣ карда метавонед.

Rusiya Federasiyasına gələn və işləmək üçün icazənin və ya patentin əsasında əmək fəaliyyətini həyata keçirən və ya həyata keçirməyə niyyəti olan xarici vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün tibbi sığorta.

Xarici vətəndaşlar və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin könüllü tibbi sığorta polisi ölkədə təhlükəsiz yaşamaq və işləmək üçün icazəni və ya patenti almaq üçün lazımdır.

Polis sayəsində siz tibbi yardımı ala bilərsiz, əgər aşağıdakıların nəticəsində bunda lüzum əmələ gələrsə:

 • kəskin xəstəlik;
 • xroniki xəstəliyin kəskinləşməsi;
 • travmalar (o cümlədən yanıq, donma);
 • tibbi yardımın aşağıdakı növləri üzrə təcili və yubadılmaz formada tibbi köməyin göstərilməsini tələb edən zəhərlənmə və digər hallar (xəstəliklər):
 • Ilkin tibbi-sanitar köməyi;
 • Ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım.

Sığortanın şərtləri “Əmək fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədilə Rusiya Federasiyasının ərazisində olan xarici vətəndaşların və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin könüllü tibbi sığortası hissəsində tibbi sığortanın həyata keçirilməsi qaydasına və şərtlərinə minimal (standart) tələblər haqqında” Rusiya Bankının 13 sentyabr 2015-ci il tarixli 3793-U nömrəli Göstərişinin tələblərinə uyğundur.

VTB Sığortanın təklifinin əsas üstünlüklərindən biri sığorta məbləğinin miqdarıdır, hansı ki, Rusiya Bankının minimal tələblərini 5 (beş) dəfə ötür və 500 000 rubl təşkil edir.

Patentin/işləmək üçün icazəni almaq üçün VTB Sığortanın xarici vətəndaşlar və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin könüllü tibbi sığorta polisləri yalnız su nişanları və qoloqramma ilə xüsusi blanklarda rəsmiləşdirilir.

Xarici vətəndaşlar və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin könüllü tibbi sığorta polisini VTB Sığorta ofislərində, həmçinin “Evroset” salonlarında, “Svyaznoy” elektronika mağazalarında, Rusiya Poçtunun şöbələrində və digər satış məntəqələrində ala bilərsiz.

Medical insurance of foreign citizens and stateless persons who arrived in the Russian Federation and who intend to perform or performing a labor activity under a work permit or a patent.

In order to obtain a patent or a work permit and for staying safe in a country, foreign citizens and stateless persons must have a voluntary medical insurance certificate.

By virtue of the said certificate you can receive medical care, if required, in respect of the following cases:

 • acute disease;
 • acute exacerbation of chronic disease;
 • trauma (including burn, frostbite);
 • intoxication and any other conditions (diseases), requiring delivery of urgent and emergency healthcare with the following types:
 • primary health care;
 • specialized medical care.

Terms and conditions of insurance comply with the Bank of Russia Ordinance No. 3793-У, dated 13 September 2015 “On minimum (standard) requirements for conditions and procedure to provide medical insurance as part of the voluntary medical insurance of foreign citizens and stateless persons, residing on the territory of the Russian Federation for the purpose of performing their labor activity.”

One of the key advantages of the VTB Insurance offer is the amount of insurance coverage that exceeds 5 (five) times the minimum requirements of the Bank of Russia, and amounts to 500,000 rubles.

Certificates of VTB Insurance for receiving a patent / work permit for a voluntary medical insurance of foreign citizens and stateless persons are issued only on special watermarked forms bearing a hologram.

Sample business form:

The certificate of voluntary medical insurance for foreign citizens and stateless persons can be purchased at the offices of VTB Insurance, as well as Euroset mobile phone retail, at Svyaznoy electronics store, at post offices of the Russian Post, and any other points of sales.

Полисы ДМС для мигрантов и иностранцев

Популярные программы ДМС

Тип ДМС
Для мигрантов и иностранцев

Срок
3 месяца

Cтраховая сумма
1000 ₽

Страховой продукт «‎Гость» от компании «‎Гранта» разработан для иностранных граждан прибывших на территорию Российской Федерации для гостевого визита, в том числе иностранных студентов, получающих образование в российских учебных заведениях, в возрасте от 16 до 50 лет. Срок страхования от 3-х до 12-ти месяцев.

Тип ДМС
Для мигрантов и иностранцев

Cтраховая сумма
155000 ₽

Программа страхования «Мигрант» от компании «Надежда» предусматривает медицинскую помощь при острых заболеваниях (состояниях), обострениях хронических заболеваний, травмах, острой зубной боли и организацию услуг по репатриации.

Опции:

Амбулаторно-поликлиническая помощь, Госпитализация, Экстренная помощь, Репатриация, Экстренная стоматология

Тип ДМС
Для мигрантов и иностранцев

Срок
3 месяца

Cтраховая сумма
140000 ₽

ДМС для иностранных граждан от «Уралсиб Страхование» предоставляется иностранцам в возрасте от 18 до 75 лет, находящихся на территории РФ с целью трудоустройства или учебы. Срок действия полиса ДМС – от 3 месяцев до 1 года. Выплаты производятся страховщиком медицинским учреждениям за оказанные услуги по прейскуранту при обращении иностранного гражданина за медицинской помощью.

Опции:

Амбулаторно-поликлиническая помощь, Экстренная помощь, Госпитализация, Экстренная стоматология

Тип ДМС
Для мигрантов и иностранцев

Cтраховая сумма
230000 ₽

Полис ДМС для иностранных граждан — обязательное условие комфортного пребывания и законного трудоустройства на территории Российской Федерации. Оформив полис от компании «Русский Стандарт Страхование», можно получить патент для трудовых мигрантов и медицинскую помощь, если она потребуется.

Опции:

Амбулаторно-поликлиническая помощь, Скорая медицинская помощь, Экстренная помощь, Госпитализация, Экстренная стоматология

Тип ДМС
Для мигрантов и иностранцев

Cтраховая сумма
150000 ₽

Полис «Мигрант» от СК «Спасские ворота» действует в течение 1 года. Приобретение полиса гарантирует оказание первичной медико-санитарной помощи и специализированной помощи в неотложной форме

Опции:

Амбулаторно-поликлиническая помощь, Скорая медицинская помощь, Экстренная помощь, Стационарная помощь, Экстренная стоматология

Тип ДМС
Для мигрантов и иностранцев

Срок
3 месяца

Cтраховая сумма
100000 ₽

Страховой продукт «‎ДМС Мигрант.Стандарт» от компании «‎Гранта» разработан для защиты иностранных граждан, которые проживают в Российской Федерации, от рисков, связанных со здоровьем и угрозам жизни. Данный страховой продукт создан на основе всестороннего анализа потребностей в области ДМС (Добровольного медицинского страхования) различных категорий иностранцев: взрослых, детей, молодежи и студентов. Срок страхования – от 3-х до 12-ти месяцев.

Опции:

Амбулаторно-поликлиническая помощь, Стоматология, Диагностическая программа

Тип ДМС
Для мигрантов и иностранцев

Cтраховая сумма
50000 ₽

«РГС-Гость» от страховой компании «Росгосстрах» подходит для получения патента на осуществлении трудовой деятельности или разрешения на работу. Он дает возможность обращаться за первичной медико-санитарной и неотложной помощь в специализированный учреждения.

Опции:

Амбулаторно-поликлиническая помощь, Экстренная помощь

Тип ДМС
Для мигрантов и иностранцев

Cтраховая сумма
300000 ₽

Полис ДМС для иностранных студентов, абитуриентов и аспирантов необходим для законного и комфортного обучения в высших учебных заведениях России. В случае возникновения травм, отравлений и других непредвиденных ситуаций, связанных со здоровьем, иностранный студент получит необходимую медицинскую помощь.

Опции:

Амбулаторно-поликлиническая помощь, Скорая медицинская помощь, Экстренная помощь, Помощь на дому, Экстренная стоматология

Тип ДМС
Для мигрантов и иностранцев

Cтраховая сумма
350000 ₽

Полис ДМС для иностранных граждан — обязательное условие комфортного пребывания и законного трудоустройства на территории Российской Федерации. Оформив полис от компании «Русский Стандарт Страхование», можно получить патент для трудовых мигрантов и медицинскую помощь, если она потребуется.

Опции:

Амбулаторно-поликлиническая помощь, Помощь на дому, Скорая медицинская помощь, Экстренная помощь, Экстренная стоматология

Тип ДМС
Для мигрантов и иностранцев

Cтраховая сумма
400000 ₽

Полис ДМС для иностранных граждан — обязательное условие комфортного пребывания и законного трудоустройства на территории Российской Федерации. Оформив полис от компании «Русский Стандарт Страхование», можно получить патент для трудовых мигрантов и медицинскую помощь, если она потребуется.

Опции:

Госпитализация, Скорая медицинская помощь, Экстренная помощь, Экстренная стоматология, Помощь на дому

ДМС для иностранных граждан

Медицинская страховка входит в перечень обязательных документов для законного пребывания условие иностранных граждан в РФ. Неважно, с какой целью вы прибыли в Россию – как турист, в гости или для того, чтобы устроиться на работу, вы должны приобрести медицинскую страховку.

Зачем иностранцу нужен полис ДМС?

 • Во-первых, полис добровольного медицинского страхования (ДМС) позволяет иностранцу легально находиться на территории России. Это такой же обязательный документ, как паспорт, миграционная карта и разрешение на работу.
 • Во-вторых, ДМС гарантирует получение качественных, и что важно – бесплатных медицинских услуг. Причем как в государственных, так и в частных клиниках. Конечно, всем нам хотелось бы избежать ситуаций, связанных с ухудшением здоровья, но от болезней и травм, как говорится, никто не застрахован. Зато можно застраховаться от того, чтобы не остаться без квалифицированной медицинской помощи – оформить полис ДМС.

Стандартный страховой полис ДМС для иностранных граждан покрывает затраты на лечение острых и хронических заболеваний, а также последствий травм.

О том, как мигранту получить медицинскую помощь в России, вы можете прочитать здесь.

! Важно помнить: набор медицинских услуг, которые покрываются страховкой, напрямую зависит от полиса ДМС.

Сколько стоит ДМС для иностранных граждан?

Стоимость полиса ДМС для мигрантов зависит от нескольких факторов:

 1. Срок действия: от 3 месяцев до года
 2. Набор медицинских услуг: минимальный или расширенный
 3. Сумма страхового покрытия: от 100 тысяч рублей
 4. Возраст и пол
 5. Регион, в котором оформляется страховка

Напрямую стоимость страховых услуг для иностранцев в России не регулируется, но существуют соответствующие рекомендации государственных органов: министерство труда и социальной защиты РФ определяет рамки стоимости ДМС – от 500 и до 12 тысяч рублей.

В среднем годовой полис ДМС для иностранных граждан, приобретаемый для оформления трудового патента, стоит 3500 рублей.

Столько в среднем придется заплатить за стандартную программу страхования, которая подразумевает оказание первичной медико-санитарной помощи. Но можно выбрать индивидуальный пакет услуг, например, сконцентрироваться на услугах какого-то одного узкого специалиста – гастроэнтеролога, окулиста и т.д.

Кстати, для граждан стран Таможенного союза и Евразийского экономического союза, стоимость полиса ДМС существенно ниже – порядка 1300 рублей.

В любом случае, полис стоит гораздо меньше, чем лечение любого серьезного заболевания или последствий травмы в поликлинике или больнице.

В подавляющем большинстве случаев полис ДМС оплачивает сам иностранный гражданин. Но это совсем не обязательно. Если мигрант прибывает в Россию для работы, эти расходы может взять на себя работодатель. Это вопрос предварительных договоренностей, и его можно и нужно поднимать в процессе трудоустройства.

! Важно помнить: согласно российскому законодательству, сумма страхового покрытия для мигрантов не может быть ниже 100 тысяч рублей.

Некоторые мигранты имеют право на полис обязательного медицинского страхования (ОМС) – подробности в этой статье.

Порядок оформления полиса ДМС для иностранных граждан

Необходимые документы

Для получения полиса ДМС иностранным гражданам требуется предоставить копии следующих документов:

 • паспорта или другого документа, удостоверяющего личность
 • миграционной карты
 • регистрации
 • документа, подтверждающего постановку на учет

Хотя предоставляются копии документов, оригиналы лучше иметь при себе, если оформляющий полис сотрудник затребует их для сравнения.

Куда обращаться

В принципе, оформить медицинскую страховку иностранец может и в своей стране – в страховой компании, туристической фирме, или обратившись за помощью в специальную службу содействия трудовым мигрантам.

Однако такой возможностью мигранты, как правило, не пользуются, предпочитая приобретать страховой полис непосредственно на территории РФ. И это, конечно, оправдано – риск получить недействительный полис ДМС в таком случае минимальный или отсутствует совсем. Ведь страхование в России находится под строгим контролем государства. Тем не менее, надо остерегаться мошенников и выбирать крупные, известные компании, имеющие хорошую репутацию.

Итак, самый простой способ купить полис добровольного медицинского страхования – обратиться в российскую страховую компанию. Таких компаний в РФ порядка 200, так что проблем с поиском нет. Многие страховые компании имеют свои офисы прямо в пунктах прибытия – аэропортах и железнодорожных вокзалах. Еще один вариант – обратиться в миграционный центр в регионе пребывания.

! Всё чаще оформление ДМС для своих сотрудников берут на себя компании-работодатели, демонстрируя тем самым заботу о нанимаемых трудовых мигрантов и свою социальную ответственность.

Сроки оформления

Прибывший в Россию иностранный гражданин, по законодательству, обязан приобрести полис ДМС в течение 60 часов. Это значит, что мигрант должен за это время предоставить в страховую компанию, работодателю или в миграционный центр необходимые документы и оплатить страховку.

Само оформление документа, согласно нормативам, не должно превышать 30 рабочих дней. Именно в такой срок, и не позднее, должен бланк полиса должен быть готов и выдан мигранту на руки. До этого момента иностранец получает временное свидетельство, которое подтверждает своевременное обращение за страховкой.

Штраф за отсутствие ДМС

Как мы уже отмечали ранее, полис ДМС – это обязательный документ для легального пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации. Его наличие обязательно, а отсутствие влечет наказание в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Часть 1 статьи 18.8 КоАП РФ предусматривает для трудовых мигрантов, работающих в России без полиса ДМС административный штраф в размере от 2000 до 7000 рублей. В крайних случаях (например, если это не первое административное нарушение) нарушителю грозит депортация на родину без права въезда в Россию в течение 5 лет.

Штраф предусмотрен не только в случае отсутствия ДМС в принципе, но и тогда, когда страховая сумма полиса меньше, чем 100 тысяч рублей. Это тоже является нарушением законодательства.

ДМС для детей

Получение полиса ДМС обязательно для всех мигрантов независимо от возраста. Детский страховой полис оформляется для лиц, не достигших совершеннолетия.

Наличие полиса необходимо для посещения ребенком детского сада, школы, спортивных секций или образовательных кружков. Кроме того, для детей не делается исключение и в плане законности пребывания на территории РФ – а без полиса ДМС нахождение в России незаконно, а значит, родители такого ребенка будут оштрафованы.

ДМС для беременных

Если приехавшая в Россию иностранная гражданка ждет ребенка и планирует рожать на территории РФ, она должна воспользоваться специальными страховыми программами для беременных. Полисы ДМС для беременных иностранных граждан включают все обязательные услуги, определенные нормативами Минздрава РФ.

Для будущих мам предусмотрены два основных вида программ ДМС: ведение беременности и родовспоможение. Цена полиса зависит от страховой компании, вида программы, включенных услуг и срока беременности.

Как правило, программа ведения беременности начинается с 5-й недели (самый дорогой по стоимости вариант) по 22-ю неделю. Самый бюджетный вариант начинается с 25 – 30 тысяч рублей, верхняя планка практически не ограничена.

В стандартную программу ДМС для беременных иностранок входят следующие услуги:

 • Консультации врача акушера-гинеколога
 • Лабораторные исследования
 • КТГ, УЗИ
 • Транспортировка в стационар

Как продлить действие полиса ДМС

Если иностранному гражданину необходимо продлить свое нахождение в России, ему следует также позаботиться о продлении всех документов, которые делают это пребывание законным. В том числе и полис ДМС.

Продлить полис можно в любом офисе той страховой компании, где он был оформлен. Процедура проста: сам иностранный гражданин, его работодатель или законный представитель обращается в страховую компанию или предоставляет заявление в МФЦ в срок не позднее 30 дней до окончания действия полиса.

Надеемся, вам был полезен наш материал, и мы ответили на все самые важные вопросы, которые касаются добровольного медицинского страхования иностранных граждан в Российской Федерации.

*В случае одобрения сумма займа составляет от 5 000 до 100 000 рублей. Заявление подается на сумму займа от 5 000 до 100 000 рублей после рассмотрения сумма выдаваемого займа может быть меньше запрашиваемой, но не ниже 3 000 рублей. Клиентам, впервые получающим займ, он выдается на сумму от 5 000 до 15 000 рублей (5 000, 9 000, 10 000, 15 000 рублей), на срок: 63 календарных дня; процентная ставка со дня следующего за днем выдачи займа и по день возврата займа включительно составляет 0,09% в день (32,85% годовых) или 1% в день (365% годовых), при условии полного досрочного возврата суммы займа за 21 день процентная ставка составит 0%. Второй и последующие займы выдаются на сумму от 5 000 до 15 000 рублей, на срок: 63 календарных дня, процентная ставка – 1% в день (365% годовых), а также на срок: 170 календарных дней, на сумму 30 000 рублей, процентная ставка – 0,7% в день (255,50% годовых) или 0,99% в день (361,35% годовых); 40 000 и 50 000 рублей, процентная ставка – 0,7 % в день (255,50% годовых) или 0,99% в день (361,35% годовых); 75 000 и 100 000 рублей, процентная ставка – 0,35% в день (127,75% годовых), при условии полного досрочного возврата суммы займа за 21 день процентная ставка составит 0%. Предоставление второго и последующего займа клиентам на сумму от 30 000 рублей до 100 000 рублей возможно ранее, но не более чем за 1 год до даты подписания ими заявления о предоставлении потребительского микрозайма, получавшим у ООО МКК «Страна Экспресс» микрозаём(-займы) и соответствующим в совокупности иными критериями, перечисленными в пункте 6.1. Правил предоставления потребительских микрозаймов ООО МКК «Страна Экспресс» (https://stranaexpress.ru/documents).
Займы доступны гражданам России, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Беларуси от 18 до 75 лет включительно. Займы выдаются наличными в пунктах обслуживания или при выполнении условий, предусмотренных Правилами предоставления потребительских микрозаймов, доступны для получения на карты Мир, Visa или Mastercard (в т.ч. Maestro), эмитированные любым банком РФ. Информация о доступности получения займа на карту отобразится в мобильном приложении «Денежные переводы». Условия действительны на 09.09.2021 г. Подробная информация об услуге – на сайте https://stranaexpress.ru в разделе «Документы». Заем предоставляет ООО МКК «Страна Экспресс» Рег. № в Гос. реестре МФО 2120719001908 от 07.08.2012 г., (г. Новосибирск, ул. М. Джалиля, 11, офис 116, ОГРН 1121902000879). Услуги по переводу денежных средств без открытия банковского счета предоставляются РНКО «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г., г. Новосибирск, ул. Кирова, 86, ОГРН:1025400002968.

Читайте также  Мониторинг законодательства проводится только по федеральным законам

Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Apple и App Store являются товарными знаками Apple Inc.

Полис ДМС для иностранных граждан.

Полис добровольного медицинского страхования (ДМС), является одним из обязательных документов для иностранных граждан, который подтверждает право на пребывание в Российской Федерации и дает возможность обратиться в медицинское учреждение на территории РФ для оказания неотложной медицинской помощи в случае необходимости. В данной статье мы постараемся более подробно рассмотреть все вопросы, связанные с полисом добровольного медицинского страхования, и рассказать какие медицинские услуги должны быть оказаны в рамках страховой программы.

— Обязательно ли оформлять полис ДМС иностранному гражданину?

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» обязывает каждого иностранного гражданина, оформить медицинскую страховку на весь срок пребывания на территории РФ. В том числе и для осуществления трудовой деятельности по патенту.

Отсутствие полиса добровольного медицинского страхования может стать причиной привлечения к административной ответственности за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 5 тысяч до 7 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового (ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

— ДМС и ОМС. В чем разница?

В Российской Федерации есть две системы медицинского страхования: обязательная (ОМС) и добровольная (ДМС). По полису ОМС медицинскую помощь получают все российские граждане и некоторые категории иностранцев. Расходы на медуслуги по полису ОМС оплачиваются из бюджета Российской Федерации. При добровольном страховании — лечение пациента оплачивается за счет страховых компаний.

ОМС могут получить только некоторые категории иностранных граждан:

1. Иностранные граждане, имеющие разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВЖ);

2. Иностранные граждане, оформившие временное убежище (ВУ) в Российской Федерации;

3. Высококвалифицированные специалисты (ВКС) и члены их семей.

Иностранные граждане, не попадающие в вышеуказанные категории, получают медпомощь по полису ДМС либо на платной основе. Полис ДМС для иностранных граждан является обязательным не зависимо от цели въезда.

— Какие услуги могут быть оказаны в рамках страховой программы?

Страховой полис должен отвечать требованиям Указа Банка России №3793-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления медицинского страхования в части добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с целью осуществления ими трудовой деятельности».

Страховая программа должна включать в себя первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в неотложной форме.

— Какие лечебные учреждения нужно посещать для оказания медицинской помощи по ДМС?

Иностранные граждане с ДМС не обслуживаются в районных поликлиниках. При возникновении страхового случая, необходимо обратиться по телефону страховой компании, указанному в полисе и уточнить конкретные лечебные учреждения (ЛПУ), которые иностранный гражданин может посещать, для оказания медицинской помощи в рамках договора добровольного медицинского страхования.

В лечебном учреждении иностранному гражданину предлагают заплатить за медицинские услуги, объясняя это тем, что данная услуга не входит в его страховую программу. Что ему делать?

Прежде чем платить деньги, обратитесь на Медицинский пульт страховой компании (телефон указан в Бланке полиса ДМС). Сотрудник пульта обладает самой точной информацией о том, какие услуги включены в вашу программу страхования. Он разъяснит, следует ли вам тратить деньги или все-таки данная услуга входит в вашу программу.

— Какие документы нужны, чтобы оформить полис ДМС иностранному гражданину?

Оформление медицинского полиса иностранному гражданину требует минимальный пакет документов:

— Паспорт иностранного гражданина

— Уведомление о постановке на миграционный учет

Полис необходимо оформлять на весь период пребывания на территории РФ.

ДМС для иностранных студентов

В целях обеспечения эпидемиологического благополучия региона все обучающиеся должны иметь при себе документ о прививках: сертификат о профилактических прививках (форма №156/у-93) или справку о проведенных прививках.

При заселении в общежитие обучающемуся необходимо иметь:

 • документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на СOVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию РФ;
 • копию сертификата о профилактических прививках (форма № 156/у-93) или справку о проведенных прививках (в том числе от кори);
 • приобретенный онлайн медицинский полис (ДМС).

Медицинская страховка является обязательным требованием при обращении за российской визой в большинстве стран. Кроме того, все иностранные граждане должны иметь медицинскую страховку в течение всего периода пребывания в России. Рекомендуем приобретать медицинскую страховку до прибытия в Россию. Если ваша медицинская страховка закончила свое действие в период вашей учебы в НИУ ВШЭ, вы можете приобрести страховку у страховых компаний, перечисленных ниже, либо обратиться в другую страховую компанию. Эта страховка может быть приобретена только по прибытии в Россию. Срок страхования — один год.

Предложения по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) иностранных студентов на 2021/2022 учебный год

СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»

Общая сумма страхового покрытия — 9 800 000 руб.

1. Проведение медицинского осмотра и выдача справки по форме 086/у (включает флюорографию).

2. Анализ крови на ВИЧ, гепатит В.

3. Тестирование на COVID (методом ПЦР).

4. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание.

5. Вызов врача на дом — в пределах 30 км МКАД, в т.ч. в г. Одинцово.

6. Экстренная стоматологическая помощь.

7. Экстренная госпитализация.

8. Скорая медицинская помощь — в пределах 30 км МКАД, в т.ч. в г. Одинцово.

9. Посмертная репатриация.

Телемедицина (видео-доктор, в т.ч. психолог) + 960 руб.

Справки в фитнес-клуб и для различных спортивно-массовых мероприятий (Клиника «Чайка» в Крылатском) + 4 600 руб.

Страхование НС (смерть, инвалидность, травма) + 1 000 руб.

Тест на антитела к COVID (однократно) + 4 430 руб.

Подать заявку на страхование можно, отсканировав QR-code

или перейдя по ссылке

Контактное лицо: Маркова Алёна,

тел.: моб.: +7(926)048-89-29 (WhatsApp)

Для заключения договора необходимо подать заявку в электронном виде по ссылке выше или написав на эл.почту ai.markova_reso208@mail.ru.

. Полис выдается и начинает действовать в день обращения. Возможность удаленного оформления медицинского полиса с оплатой банковской картой.

Общая сумма страхового покрытия 9 800 000 руб.

Телемедицина (видео-доктор, в т.ч. психолог) + 960 руб.

Справки в фитнес-клуб и для различных спортивно-массовых мероприятий (Клиника «Чайка» в Крылатском) + 4 600 руб.

Страхование НС (смерть, инвалидность, травма) + 1 000 руб.

Тест на антитела к COVID (однократно) + 4 430 руб.

Общая сумма страхового покрытия 8 800 000 руб.

Телемедицина (видео-доктор, в т.ч. психолог) + 960 руб.

Справки в фитнес-клуб и для различных спортивно-массовых мероприятий (Клиника «Чайка» в Крылатском) + 4 600 руб.

Страхование НС (смерть, инвалидность, травма) + 1 000 руб.

Тест на антитела к COVID (однократно) + 4 430 руб.

ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (МГ)

Общая сумма страхового покрытия — 5 900 000 руб.

1. Проведение медицинского осмотра и выдача справки по форме 086/у (включает флюорографию).

2. Анализ крови на ВИЧ, гепатит В.

3. Тестирование на COVID (методом ПЦР).

4. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание в межвузовской студенческой поликлинике через диспетчерский пульт (круглосуточный травмопункт)

5. Вызов врача на дом (в общежития) в пределах МКАД, г. Одинцово и пос. ВНИИССОК

6. Стоматологическое обслуживание в неотложной форме — экстренная стоматология.

7. Специализированная медицинская помощь в неотложной форме и и экстренной форме в стационарных условиях, экстренная госпитализация.

8. Скорая медицинская помощь (в общежития) в пределах МКАД, г. Одинцово и пос. ВНИИССОК.

9. Медицинская эвакуация/репатриация

10. Телемедицина (онлайн-консультации)

11. Вакцинация от гриппа — один раз в период страхования

Платно:
дополнительная опция (услуга):

оформление и выдача справки для занятий в бассейне + 550 руб.

оформление и выдача справки для занятий спортом + 1 100 руб.

тестирование на антитела к COVID-19 (экспресс-тест): + 1 700 руб.

Купить полис онлайн:
https://students.energogarant.ru/insurance-registration?university=19561
После оплаты студент получает на e-mail комплект документов (электронный полис + программа страхования + памятка).

Купить полис в офисе продаж:
г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 31, стр. 1, офис 214, м. «Марьина роща» или м. «Савёловская»
Время работы офиса продаж:
пн-чт – с 09:30 до 18:00
пт – с 09:30 до 17:00
суббота, воскресенье: выходные
Застрахованные, купившие полис, сразу могут получить медицинскую помощь. Поликлиника находится в 20 метрах от офиса продаж.

Наши контакты:
E-mail: student@mch03.ru
Телефон: +7 (495) 137-85-31, +7 (925) 011-48-82
Владимир Эдуардович

Общая сумма страхового покрытия 5 900 000 руб.

Платно:
дополнительная опция (услуга):

оформление и выдача справки для занятий в бассейне + 550 руб.

оформление и выдача справки для занятий спортом + 1 100 руб.

тестирование на антитела к COVID-19 (экспресс-тест): + 1 700 руб.

САО «ВСК»

Общая сумма страхового покрытия — 2 250 000 руб.

1. Проведение медицинского осмотра и выдача справки по форме 086/у (включает флюорографию).

2. Анализ крови на ВИЧ, гепатит В.

3. Тестирование на COVID (методом ПЦР).

4. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

5. Вызов врача на дом (в общежития) в пределах МКАД, г. Одинцово, пос. ВНИИССОК

6. Экстренная стоматологическая помощь.

7. Экстренная госпитализация.

8. Скорая медицинская помощь (в общежития) в пределах МКАД, г. Одинцово, пос. ВНИИССОК.

9. Медицинская эвакуация и репатриация

оформление и выдача справки для занятий в бассейне + 550 руб.

оформление и выдача справки для занятий спортом + 1 100 руб.

тестирование на COVID-19 (выявление РНК коронавируса SARS-Cov-2) + 1 700 руб.

Экспресс-тест на антитела к SARS-Cov-2 IgM + 1 200 руб.

Экспресс-тест на антитела к SARS-Cov-2 IgG + 1 200 руб.

Экспресс-тест на антитела к SARS-Cov-2 IgM, IgG + 2 000 руб.

Дистанционное оформление полиса:
http://vsk.ins-student.ru/vshe/
Оформление полиса на сайте занимает 5-10 минут и доступно ежедневно и круглосуточно.
Оплата осуществляется банковской картой.

Оформление полиса в офисе страховой компании:
Адрес: г. Москва, ул. Багратионовская д.7, корп.20В, офис 313 (офис ВСК) (метро Багратионовская или Фили).
Время работы офиса продаж:
пн-чт: с 09:30 до 18:00
пт: с 09:30 до 17:00
суббота, воскресенье: выходные
Оплата осуществляется наличными или банковской картой.

Контактная информация:
Телефон: +7-929-906-60-07 (время работы: пн-чт: с 09:30 до 18:00, пт: с 09:30 до 17:00)
E-mail: vsk.student@mail.ru
Контактное лицо: Молчанова Людмила

. Застрахованные имеют ПРЯМОЙ ДОСТУП в поликлинику (без обращения на диспетчерский пульт).

. Полис выдается и начинает действовать в день обращения.

6 200
«Студент Забота»

Общая сумма страхового покрытия 2 250 000 руб.

оформление и выдача справки для занятий в бассейне + 550 руб.

оформление и выдача справки для занятий спортом + 1 100 руб.

тестирование на COVID-19 (выявление РНК коронавируса SARS-Cov-2) + 1 700 руб.

Экспресс-тест на антитела к SARS-Cov-2 IgM + 1 200 руб.

Экспресс-тест на антитела к SARS-Cov-2 IgG + 1 200 руб.

Экспресс-тест на антитела к SARS-Cov-2 IgM, IgG + 2 000 руб.

САО «ЛЕКСГАРАНТ»

(Москва и Московская обл.)

Общая сумма страхового покрытия — 1 150 000 руб.

1. Проведение медицинского осмотра и выдача справки по форме 086/у (включает флюорографию).

2. Анализ крови на ВИЧ, гепатит В.

3. Тестирование на COVID (методом ПЦР).

4. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание.

5. Вызов врача на дом по месту регистрации.

6. Скорая медицинская помощь.

7. Экстренная госпитализация.

8. Экстренная стоматологическая помощь.

Тел.: +7(495)933-80-80 Наталья Кирияк, Марина Сударикова (русский или английский языки)

Адрес офиса: г. Москва, Малый Златоустинский пер., дом 10,
стр. 2, комната 112
м. Лубянка, м. Китай-Город

время работы:
пн-пт: с 10:00 до 18:30

4 000 (Москва + Московская область)
5 000 (РФ)

Общая сумма страхового покрытия 1 000 000 руб.

Дополнительные медицинские услуги https://lexgarant.com/1034

6 500 (Москва + Московская область)
7 500 (РФ)

Общая сумма страхового покрытия 1 100 000 руб.

В стоимость полиса входит:
1 (одна) медицинская справка на выбор: о состоянии здоровья (терапевт, флюорография, анализы крови на гепатит В и ВИЧ)/СПОРТ/тест на COVID-19/антитела класса IgG/антитела класса IgM

Дополнительные медицинские услуги https://lexgarant.com/1034

12 000
«УНИВЕР СМАРТ» (РФ/Москва/Санкт-Петербург)

Общая сумма страхового покрытия 1 250 000 руб.

В стоимость полиса входит:
2 (два) плановых визита к врачам узкой специализации,

1 (одна) медицинская справка на выбор: о состоянии здоровья (терапевт, флюорография, анализы крови на гепатит В и ВИЧ)/СПОРТ/тест на COVID-19/антитела класса IgG/антитела класса IgM

Дополнительные медицинские услуги https://lexgarant.com/1034

Общая сумма страхового покрытия 1 400 000 руб.

В стоимость полиса входит:

безлимитное обслуживание в клиниках «АВС-Медицина» в г. Москве (доступны англоязычные врачи некоторых специальностей),

1 (одна) медицинская справка на выбор: о состоянии здоровья (терапевт, флюорография, анализы крови на гепатит В и ВИЧ)/СПОРТ/тест на COVID-19/антитела класса IgG/антитела класса IgM

Дополнительные медицинские услуги https://lexgarant.com/1034

ООО РСО «ЕВРОИНС»

7 700

Общая сумма страхового покрытия — 3 150 000 руб.

1. Проведение медицинского осмотра и выдача справки по форме 086/у (включает флюорографию).

2. Анализ крови на ВИЧ, гепатит В.

3. Тестирование на COVID (методом ПЦР).

4. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание.

5. экстренная стоматология — обслуживание в неотложной форме.

6. вызов врача на дом, в т.ч. В общежития г. Москвы и г. Одинцово.

7. скорая медицинская помощь (Москва и г. Одинцово).

8. Экстренная госпитализация.

В стоимость полиса входит:

Справка для занятий физкультурой

Тестирование на антитела Covid IgG и IgM — стоимость 2 360 руб.

Дистанционное оформление медицинского полиса с оплатой банковской картой.

Заявку необходимо отправить на электронную почту:

fomicheva.ti@ mail.ru или на WhatsApp, Telegram 8 903 510 59 13.

Информация для оформления медицинского полиса:

1. Скан или фото паспорта (если нет 18, еще паспорт родителя) .

4. Скан или фото миграционной карты или визы — если есть.

5. Фактический адрес проживания в РФ.

Полис оформляется в течении 10 минут, скан будет отправлен Вам на e-mail.

Оригинал можно забрать в любое удобное время в офисе компании по адресу: г. Москва, ул. Воронцовскаяд. 35 Б, корп.2, подъезд 2, этаж 6, офис 623

(ст. метро Пролетарская или Крестьянская Застава)

График работы офиса : с 10 до 18 будни, сб.вск-выходной

Контактное лицо: Фомичева Тамара Ивановна

тел. +7 (495) 103-40-54

E-mail: fomicheva.ti@ mail.ru

. Полис выдается и начинает действовать в день обращения.

Оплата полиса возможна онлайн, наличными или банковской картой

Тестирование проводится от одного чел. в клинике по направлению Страховщика.

Платно (дополнительные услуги):
справка по форме № 086/у и по форме НИУ ВШЭ с допуском к занятиям физкультурой + 1 800 руб.

тестирование на COVID-19 +2 300 руб.

тестирование на антитела класса IgG и IgM + 2 360 руб.

Общая сумма страхового покрытия 2 500 000 руб.

Платно (дополнительные услуги):
справка для занятий физкультурой — 1 000 руб.

тестирование на антитела класса IgG и IgM — 2 360 руб.

Нашли опечатку ?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.

Ваш ДМС

 • О полисе
 • Условия и документы
 • Вопросы и ответы

Комфортные условия лечения

Современное медицинское оборудование, отсутствие очередей, внимательное отношение сотрудников

Для тех, кто ценит качество и экономию

Оформить полис ДМС дешевле, чем платить за каждый прием или услугу по отдельности

Для детей и взрослых

Можно застраховать до 6 человек, детей и взрослых – с рождения и до 69 полных лет

Что такое добровольное медицинское страхование (ДМС)

ДМС — это страхование, которое позволяет получить медицинские услуги в случае болезни. Если вам потребуется медицинская помощь, вы сможете попасть к врачу в удобное время, быстро сдать анализы и пройти лечение.

Медицинские услуги

Полис ДМС экономит время и даёт возможность получать качественные медицинские услуги. Клиенты обслуживаются в проверенных клиниках, лечат зубы у опытных стоматологов, получают консультации и экстренную помощь.

Как пользоваться ДМС

1. Выбираете клинику из списка в личном кабинете.

2. Обращайтесь в удобное для вас время.

3. Получаете медицинские услуги без очередей и хлопот.

Что входит в полис

Объем медицинских услуг зависит от выбранной программы:

Базовый пакет

Включает только амбулаторно-поликлинические услуги:

 • консультации врачей-специалистов
 • лабораторные исследования
 • инструментальные методы исследования
 • вызов врача на дом

Стандартный пакет

Включает услуги базового пакета, а также:

 • скорую медпомощь
 • экстренный и неотложный стационар

Расширенный пакет

Все услуги стандартного пакета плюс стоматология.

Как оформить полис

Основные условия

Амбулаторно-поликлинические услуги — 2 000 000 ₽

Экстренная и неотложная стационарная помощь — 3 000 000 ₽

Стоматологические услуги — 1 000 000 ₽

Виды страховых программ

Для взрослых

Страховые риски / Программа страхованияБазоваяСтандартнаяРасширенная
Амбулаторно-поликлинические услуги
Помощь на дому
Скорая медицинская помощь
Экстренный и неотложный стационар
Стоматология
Страховые риски / Программа страхованияСтандартнаяРасширенная
Амбулаторно-поликлинические услуги
Помощь на дому
Скорая медицинская помощь
Экстренный и неотложный стационар
Стоматология​​​​​​​

Услуги и что в них входит

 • консультации и приёмы врачей, в том числе, врачей с учёной степенью и научным званием: терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, дерматовенеролог, кардиолог, оториноларинголог, офтальмолог, ревматолог, травматолог-ортопед, хирург, эндокринолог, уролог и другие специалисты;
 • лабораторные исследования: биохимические, бактериологические и другие;
 • инструментальные исследования: функциональная диагностика, рентген, томография, ультразвук, эндоскопия, диагностика с применением радионуклидов;
 • физиотерапия: электро- и светолечение, лазеро и магнитотерапия, теплолечение, парафинотерапия, ингаляции, СВЧ, УВЧ, импульсные и диадинамические токи, магнитофорез, электрофорез, индуктотермия, дарсонвализация;
 • массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, лечебная физкультура — до 10 сеансов по каждому назначению врача;
 • экстренная серопрофилактика столбняка и бешенства по медпоказаниям;
 • выдача и продление листков временной нетрудоспособности.

Врач приедет, если вы по состоянию здоровья нуждаетесь в постельном режиме и наблюдении врача. В услугу входит:

 • осмотр, консультация, открытие и продление листка нетрудоспособности врачом-терапевтом;
 • электрокардиография на дому с расшифровкой.

Скорая медицинская помощь

Работает в населённых пунктах, где есть коммерческие службы скорой помощи. В услугу входит:

 • выезд, медпомощь и диагностика;
 • при необходимости — доставка в стационар.

Экстренный и неотложный стационар

 • пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимации или в палате на 2 и больше мест;
 • диагностика и лечение;
 • анестезия;
 • хирургические вмешательства;
 • физиотерапия, мануальная терапия и лечебная физкультура;
 • уход, осуществляемый медицинским персоналом;
 • экспертиза временной нетрудоспособности;
 • лекарства, гипсы и полимерные бинты, которые есть в стационаре;
 • имплантируемые металлоконструкции и другие медицинские изделия (сюда входят протезы, но при условии, что они понадобились из-за травмы, которая произошла в течение действия полиса, или при оказании медицинской помощи при угрозе жизни);
 • прерывание беременности по медицинским показаниям;
 • пребывание в стационаре одного из родителей, если вы застраховали ребенка, которому меньше 4 лет.

Консультация стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга;

Местная анестезия: аппликационная, инфильтрационная, проводниковая;

Лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса зубов с использованием светоотверждаемых и химиоотверждаемых пломбировочных материалов;

Лечение острого и хронического пульпита, хронического периодонтита в стадии обострения: механическая и медикаментозная обработка каналов и пломбирование каналов (с применением гуттаперчевых штифтов, термофилов);

Хирургическая стоматология: удаление зубов по медицинским показаниям, вскрытие абсцесса, иссечение «капюшона», разреза при периоститах, периодонтитах;

Консервативное лечение по поводу обострения заболеваний пародонта: удаление твёрдых зубных отложений, закрытый кюретаж и медикаментозная обработка пародонтальных карманов, наложение лечебной повязки.

В каких ситуациях мне поможет ДМС?

Пока действует полис ДМС, у вас есть возможность получить медицинскую помощь в случае произошедшего в течение действия страхования заболевания, травмы, отравления или обострения хронического заболевания.

Есть ли ограничения по заболеваниям, с которыми можно обращаться по полису?

Да, есть ряд заболеваний и услуг, которые не являются страховым случаем и не оплачиваются страховой компанией. Перечень указан в Условиях страхования.

В каких городах я могу пользоваться ДМС?

Вы можете пользоваться ДМС только в том городе, который вы выбрали при оформлении полиса в качестве места обслуживания. Например, если вы купили полис в Нижнем Новгороде, но приехали в Москву, то воспользоваться полисом в столице не получится.

В каких клиниках я могу получить услуги по ДМС?

Вы можете получить услуги в любой клинике из списка в вашем личном кабинете.

Как воспользоваться ДМС?

Если вам нужно обратиться в поликлинику или стоматологию, сделайте следующее:

 1. Зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте. Понадобится паспорт, адрес электронной почты и номер мобильного телефона.
 2. В личном кабинете привяжите карту для оплаты франшизы.
 3. Там же выберите клинику, в которую хотите обратиться.
 4. Позвоните в её регистратуру и запишитесь на удобное время
 5. Когда приём состоится, с вашей карты спишется 20% стоимости услуги, остальные 80% оплатит страховая компания.

Если вам нужна скорая помощь или стационар, просто позвоните по телефону 8 800 302-55-09, назовите номер полиса, фамилию, имя и отчество, дату рождения застрахованного, опишите проблему. 100% услуги оплатит страховая.

Где можно вызывать врача для помощи на дому?

В Москве можно вызвать врача в пределах 30 км за МКАД, а также в районах Внуково, Восточный, Жулебино, Кожухово, Косино-Ухтомский, Куркино, Митино, Молжаниновский, Некрасовка, Ново-Переделкино, Новокосино, Северное Бутово, Северный, Солнцево, Южное Бутово.

Читайте также  Что входит в понятие охрана труда

В Санкт-Петербурге — в пределах административных районов и границ города, установленных законом «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» № 411-68 от 25.07.2005 г. (с учетом изменений, действующих на момент оказания услуги).

В остальных населенных пунктах — в пределах границ, установленных службой медицинских организаций, оказывающих услуги.

Когда начинает действовать период страхования по полису?

Минимум через 2 недели после покупки полиса. При этом вы можете передвинуть начало периода страхования на несколько дней (но не позже, чем через 30 дней после оформления).

Исключение — экстренный и неотложный стационар. Он доступен на 30-й день после начала действия периода страхования.

Как расторгнуть договор и вернуть деньги?

Это можно сделать в первые 14 дней после покупки страховки.

Чтобы вернуть деньги, направьте документы в страховую компанию удобным для вас способом:

 • по электронной почте: ks@sberins.ru
 • через любое отделение СберБанка
 • письмом по адресу Россия, 121170, Москва, ул. Поклонная, д. 3 корп. 1.

Если отправляете скан-копию на почту ks@sberins.ru, убедитесь, что:

 1. Заявление оформлено по шаблону страховщика, размещенному на сайте.
 2. В заявлении заполнены все обязательные графы.
 3. Заявление подписано собственноручной подписью заявителя.
 4. Заявление заполнено разборчивым почерком и его легко прочитать.
 5. Заявление направлено с адреса электронной почты, доступ к которому имеет только заявитель.
 6. К заявлению приложена фотография заявителя, на которой он держит в руке паспорт, открытый на странице с ФИО (или другой удостоверяющий личность документ, реквизиты которого указаны в заявлении).

Почему страховая оплачивает только 80% стоимости медицинской услуги?

Так работает франшиза: вы соглашаетесь оплатить 20% услуги, поэтому страховая может включить в полис дорогостоящие услуги. При этом сам полис останется дешёвым и вам не придётся переплачивать за то, чем не будете пользоваться.

Размер франшизы одинаков для всех и известен заранее:

 • поликлиника, стоматология и помощь на дому: вы платите 20%, остальное — оплачивает страховая.
 • скорая и стационар: страховая оплачивает 100% услуги.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector